Regulamin sklepu

 

Regulamin obowiązujący od 28.12.2022r. do pobrania i wydruku w formacie pdf
Regulamin obowiązujący ” z dn. 25.06.2021 r. do pobrania i wydruku w formacie pdf

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OMEDIKA” z dn. 28.12.2022 r.

Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy „OMEDIKA”, działający pod adresem www.omedika.pl jest OMEGASOFT B. Tomala K. Żak Spółka Jawna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000908031, z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa H. Bednorza 2a-6, NIP: 643-174-74-16.


§1 DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i zawierająca Umowę sprzedaży z Omegasoft;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.omedika.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Omegasoft – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Omegasoft a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy dostawie Towaru), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu PayU) do momentu wysyłki Towaru do Klienta;
 8. Użytkownik – użytkownik internetu, odwiedzający i korzystający ze strony Sklepu;
 9. Bon Podarunkowy – wydawany na okaziciela bon towarowy o określonej wartości nominalnej, który może być wykorzystany przez Okaziciela podczas składania Zamówienia w Sklepie do pokrycia wartości Zamówienia. Bon Podarunkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą;
 10. Okaziciel – Klient lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego, przedstawiający go do realizacji w Sklepie;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, skierowany do Klientów będących konsumentami (w tym przedsiębiorców będących osobą fizyczną, zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz przedsiębiorców, chyba że postanowienie Regulaminu wyraźnie wskazuje, że dotyczy wyłącznie konsumentów lub przedsiębiorców.


§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  2. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  3. minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 2. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 3. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 5. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.
 7. Użytkownicy i Klienci Sklepu mogą kontaktować się z Omegasoft:
  1. telefonicznie: 32 445 73 17 (pn.-pt. w godz. 8:00-16:00);
  2. korzystając z poczty elektronicznej: przesyłając wiadomość na adres kontakt@omedika.pl.


§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej www.omedika.pl : wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres kontakt@omedika.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. ilość i rodzaj Towarów, imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, dane do faktury, numer telefonu kontaktowego oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
  3. telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 32 445 73 17.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego oraz numer NIP (w przypadku firmy).
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Omegasoft.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia wraz z Regulaminem.


§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy dostawie Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty przelewem);
  3. poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności PayU.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub Klient będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej i paczkomatów.
 5. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi na stronie informacyjnej Sklepu dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
 6. Odbierając przesyłkę Klient:
  1. a. będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla Umów zawartych od tego dnia również Klient będący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.
  2. b. niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla Umów sprzedaży zawartych od tego dnia również Klient niebędący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 6 a. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.


§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy dostawie Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej (dotyczy tylko Zamówień do kwoty 5000 złotych brutto);
  2. przelewem na rachunek bankowy Omegasoft;
  3. korzystając z elektronicznego systemu płatności PayU.
 4. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Omegasoft lub płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności gotówką przy dostawie Towaru, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 - krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495.


§6 BONY PODARUNKOWE

 1. Klient może nabyć Bon Podarunkowy w Sklepie, dokonując jego Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w §3.
 2. Omegasoft, w zamian za otrzymaną należność, zobowiązuje do wydania Bonu Podarunkowego Klientowi oraz przyjęcia go do realizacji podczas dokonywania Zamówienia przez Okaziciela w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest do przekazania Okazicielowi informacji o zasadach dotyczących realizacji Bonu Podarunkowego oraz treści niniejszego Regulaminu.
 4. Bony Podarunkowe wydawane są w formie elektronicznej lub w formie papierowej.
  1. W przypadku nabycia Bonu Podarunkowego w formie elektronicznej, Bon wydawany jest Klientowi drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z PayU).
  2. W przypadku nabycia Bonu Podarunkowego w formie papierowej, Bon wydawany jest w terminie i w sposób określony w §4, na wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres. W przypadku nabycia Bonu Podarunkowego w formie papierowej Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy wskazanych podczas składania Zamówienia.
 5. Bon Podarunkowy aktywowany jest bezpośrednio przed jego wydaniem Klientowi.
 6. Bon Podarunkowy zachowuje ważność przez 12 miesięcy od dnia jego aktywowania. Termin ważności wskazany jest na Bonie.
 7. Bony Podarunkowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 8. Bon Podarunkowy może zostać zrealizowany przez Okaziciela podczas składania Zamówienia w Sklepie.
 9. Bon Podarunkowy może być wykorzystany do pokrycia wartości zamawianych Towarów oraz kosztów ich dostawy.
 10. Bony Podarunkowe mogą być łączone - podczas składania Zamówienia Okaziciel może zrealizować kilka Bonów.
 11. Bon ma charakter jednorazowy; może zostać wykorzystany wyłącznie podczas dokonywania jednorazowego zamówienia w Sklepie.
  1. Bon Podarunkowy nie może zostać wykorzystany ponownie, niezależnie od tego czy podczas Zamówienia zostały w pełni wykorzystane środki w wysokości wartości nominalnej Bonu.
  2. W przypadku niewykorzystania podczas Zamówienia pełnej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego, różnica między wartością nominalną Bonu a wartością Zamówienia nie jest zwracana Klientowi ani Okazicielowi.
 12. W celu realizacji Bonu Podarunkowego podczas dokonywania Zamówienia Okaziciel wpisuje kod umieszczony na Bonie w odpowiednią rubrykę formularza zamówienia.
 13. Do realizacji przyjmowane są wyłącznie Bony Podarunkowe, które nie zostały wcześniej wykorzystane i których okres ważności jeszcze nie upłynął. Ważność Bonu zostaje zweryfikowana przez pracownika Sklepu po złożeniu Zamówienia przez Okaziciela.
 14. W przypadku gdy wartość Zamówienia i jego dostawy przekracza wartość nominalną Bonu Podarunkowego, Okaziciel zobowiązany jest do dopłaty różnicy pomiędzy wartością Zamówienia a wartością nominalną Bonu metodą płatności wybraną spośród dostępnych w Sklepie.
 15. W przypadku gdy wartość Zamówienia i jego dostawy jest niższa niż wartość nominalna Bonu Podarunkowego, Okazicielowi ani Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania kwoty różnicy pomiędzy wartością Zamówienia a wartością nominalną Bonu.
 16. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego, zwrot należności przez Omegasoft dokonywany jest na nowy Bon Podarunkowy, którego termin ważności upływa po 12 miesiącach od dnia jego wydania.
 17. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego oraz częściowej płatności inną metodą wybraną spośród dostępnych w Sklepie (zgodnie z §6 pkt. 14), zwrot należności przez Omegasoft dokonywany jest na nowy Bon Podarunkowy do wysokości wartości nominalnej Bonu wykorzystanego podczas Zamówienia, zaś zwrot pozostałej części należności następuje przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient podczas Zamówienia, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.
 18. Klientowi ani Okazicielowi nie przysługują wobec Omegasoft żadne roszczenia wynikające z utraty lub zniszczenia Bonu Podarunkowego, które nastąpiły po jego wydaniu lub upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego, w szczególności roszczenia o zwrot niewykorzystanych środków.


§7 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (na adres: OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j., ul. ks. bpa Bednorza 2A-6 Budynek D 40-384 Katowice, email kontakt@omedika.pl) przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 2.
 4. Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez Omegasoft.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów sprzedaży, których przedmiotem są:
  1. Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §7 pkt. 3). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sklepu ponosi Klient.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Omegasoft dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 11. Omegasoft może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 12. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, Omegasoft nie zwraca Klientowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.
 13. Zwrot należności przez Omegasoft nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Omegasoft odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne Towarów zakupionych na podstawie Umów sprzedaży zawartych do dn. 31 grudnia 2022 r. w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w brzmieniu obowiązującym do dn. 31 grudnia 2022 r.
 2. Odpowiedzialność Omegasoft z tytułu rękojmi za wady Towarów będących przedmiotem Umów sprzedaży zawartych od dn. 1 stycznia 2023 r. wobec Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów niebędących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje wyłączona.
 3. Omegasoft odpowiada wobec Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży (zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na konsumenta) zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy sprzedaży zawartej od dnia 1. stycznia 2023 r. na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g.
 4. Reklamacje można składać w formie pisemnej:
  1. na adres Sklepu: OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j., ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D, 40-384 Katowice;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@omedika.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne może zawierać:
  1. informację o rodzaju Towaru, będącego przedmiotem reklamacji, numerze Zamówienia i dacie zawarcia Umowy sprzedaży;
  2. informację o okolicznościach, rodzaju i dacie wystąpienia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży;
  3. żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  4. dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 6. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.


§9 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Omegasoft nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych Towarów.


§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Omegasoft podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Omegasoft o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu w formie pisemnej:
  1. na adres Sklepu: OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j., ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D, 40-384 Katowice
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@omedika.pl
 3. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.


§11 OPINIE O TOWARACH I SKLEPIE

 1. Opinie o Towarach na stronie Sklepu może zamieszczać każdy Użytkownik Sklepu.
 2. Omegasoft nie weryfikuje, czy zamieszczona opinia o Towarze pochodzi od Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Towaru w Sklepie.
 3. Użytkownicy, dodając opinię o Towarach, zobowiązani są do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Omegasoft w szczególności zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii o Towarze, które mają charakter wulgarny, obraźliwy lub nawołujący do nienawiści, zawierają treści reklamowe, dane osobowe, adresowe lub linki do innych stron internetowych, naruszają prawa osób trzecich lub nie dotyczą opiniowanego Towaru.
 5. Wystawienie opinii o Towarze przez Użytkownika następuje przez wypełnienie i przesłanie formularza dodania opinii o Towarze w Sklepie. Formularze udostępnione są Użytkownikom na stronach Towarów i wymagają umieszczenia następujących danych:
  1. imienia autora opinii;
  2. treści opinii;
  3. oceny Towaru (w skali od 1 do 5 gwiazdek)
 6. Przesłane opinie o Towarze przed ich opublikowaniem na stronie Sklepu są niezwłocznie sprawdzane przez Omegasoft pod kątem zgodności z Regulaminem.
 7. Po sprawdzeniu zgodności z Regulaminem, opinia Użytkownika zostaje opublikowana na stronie Sklepu.
 8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące opublikowanych opinii o Towarach oraz ich sprawdzenia należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w §10.
 9. Klienci, którzy podczas składania Zamówienia wyrazili zgodę na dokonanie oceny w ramach programu Zaufane Opinie Ceneo, mogą również zamieszczać opinie o Towarach i Sklepie w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Omegasoft – Ceneo (prowadzonym przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) przy ul. Legnickiej 48A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, NIP 525-26-74-781), korzystając z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Towarze i Sklepie, do którego indywidualny link przesyłany jest po zawarciu Umowy sprzedaży na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Opinia o Sklepie i Towarze w serwisie Ceneo może być wystawiona wyłącznie przez osobę będącą Klientem Sklepu, która dokonała zakupu Towaru, i jest oznaczona w serwisie Ceneo jako „Zaufana opinia”. Szczegółowe zasady zamieszczania opinii w serwisie Ceneo znajdują się w Regulaminie świadczenia usług dla użytkowników Ceneo.
 10. Omegasoft:
  1. nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania opinii o Towarach i Sklepie;
  2. nie modyfikuje opinii o Towarach i Sklepie;
  3. publikuje zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie o Towarach, o ile spełniły one warunki weryfikacji określone w pkt. 6;
  4. nie publikuje i nie zamieszcza sponsorowanych opinii o Towarach i Sklepie.


§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.


§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla sporów wynikających z Umów sprzedaży zawartych od tego dnia również Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Omegasoft a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Omegasoft. Niniejsze postanowienie od 1 stycznia 2021 roku i dla sporów wynikających z Umów sprzedaży zawartych od tego dnia nie ma zastosowania do Klientów będących osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Omedika.pl
menu
kontakt
koszyk